گمرک و اصطلاحات گمرکی

گمرک

اصطلاحات گمرکی

حق العمل گمرکی

شخصی که به امور گمرکی و اظهارنامه کلا به گمرکی اشتغال داشته و به طور غیر مستقیم امور گمرکی را از طرف شخصی دیگر انجام می دهد.

قانون گمرکی

شامل مقررات قانون و آئین نامه ای مربوط به ورود و صدور کالا و آنچه که مخصوصاً اعمال و اجرای آن به عهده گمرک محول شده و هر نوع مقرراتی است که بر طبق اختیارات قانون گمرکی وضع شده است.

نظارت گمرکی

اقداماتی که برای تضمین اجرای قانون و مقرراتی که گمرک مسئول اجرای آن هاست، به عمل می آید. این اقدامات ممکن است کلی باشند. مثلاً در مورد کلیه اجناسی که وارد قلمرو گمرکی می شوند یا ممکن است مربوط به موارد خاصی باشد، مثلاً

  1. محل کالا (منطقه نظارت گمرکی و غیره)
  2. ماهیت اجناس (مشمول حقوق گمرکی زیاد و غیره)
  3. رویه گمرکی که در مورد کالا اجراء می شود (ترانزیت گمرکی و غیره)

اظهارنامه گمرکی

هر اقدام یا اظهاری راجع به اطلاعات خاص مورد نیاز گمرک به هر شکل که توسط گمرک توصیه شده یا مورد قبول واقع شود.

  1. این اصطلاح شامل اظهارنامه تهیه شده به وسیله ماسین های اتوماتیک پردازش اطلاعات و روش های ارتباطی هم می باشد.
  2. این اصطلاح همچنین هر اقدامی را که در قسمت مسافرین تحت روش دو کاناله (قرمز، سبز) مقرر گردیده در بر می گیرد.

حقوق گمرکی

حقوق و عوارضی که طبق تعرفه گمرکی وضع شده و به اجناس هنگام ورود یا خروج از قلمرو گمرکی تعلق می گیرد.

تشریفات گمرکی

کلیه عملیاتی که باید توسط شخص ذینفع و گمرک انجام گیرد تا مقررات قانونی و آئین نامه ای در مورد نظارت بر مسافران و اظهار جام دان ها و اثاثیه و وسائل نقلیه در ورود و خروج و عبور از «قلمرو گمرک» که گمرک مسئول اجرای آن است به مورد اجرا گذاشته شود.

  1. این تشریفات ممکن است شامل تشریفات مربوط به مقررات بهداشت گیاهی، دامپزشکی، مهاجرت، ارز و صدور پروانه باشد.
  2. تشریفات گمرکی نسبت به رویه های مختلف گمرکی طبق ضمیمه های کنوانسیون کیوتو تعریف شده است.

تخلف گمرکی

ارتکاب هر عملی که موجب اغفال یا به قصد اغفال گمرک و خودداری یا قصد گریز از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق و عوارض ورودی و صدوری، یا مالیات ها، یا استفاده از آن چه طبق مقررات قانونی و آئین نامه ای منع یا محدود شده و گمرک نسئول اجرای آن است ود، یا هر عملی که به قصد تحصیل هر نوع امتیاز، مغایر مقررات انجام گیرد، تخلف گمرکی محسوب می گردد.

  1. در برخی کشورها، فقط وقتی اغفال گمرک از روی عمد باشد به آن تخلف گمرکی اطلاق می شود.
  2. تقلبی که معلول از قلم افتادگی است، می تواند تخلف گمرکی باشد یا نباشد.
  3. در بعضی کشورها، تخلفات آشکار مخالف قوانین و مقررات آئین نامه ای که گمرک مسئول اجرای آن است از طرف دوائر دولتی تخلف گمرکی محسوب نمی شود.

مرز گمرکی

به مرز یک قلمرو گمرکی گفته می شود و قلمر گمرکی به حوزه ای که در ان قانون گمرک یک کشور به طور کامل اجرا می شود، تلقی می گردد.

خلاف گمرکی

نقص یا مبادرت به نقص قانون گمرک است.

مهر گمرکی

وسیله ای مرکب از مهر و بستی که با هم به نحو اطمینان بخشی جفت و جور می شود. مهرهای گمرکی در مورد بعضی از روش های گمرکی مخصوصاً ترانزیت گمرکی معمولاً برای ممانعت یا جلب توجه نیست به هر نوع دخالت غیر مجاز به بسته ها الصاق می شود. مهر های گمرکی معمولاً به بسته ها، ظروف، قسمت بار وسائط نقلیه و غیره الصاق می شود. همچنین ممکن است به عنوان وسیله شناسائی خود اجناس نیز به کار رود.

ترانزیت گمرکی

رویه ای است که طبق آن کالاها تحت نظارت گمرک از یک گمرکخانه به گمرکخانه دیگر حمل می شود.

عملیات ترانزیت گمرکی

یعنی حمل و نقل کالا از یک گمرکخانه مبداء به یک گمرکخانه مقصد تحت ترانزیت گمرکی.