نقش گمرک از جنبه سیاسی

گمرک

یکی از مهم ترین موضوعات گمرک ، قلمرو گمرکی می باشد که معمولاً قلمرو گمرکی یک کشور همان قلمرو سیاسی کشور است که شامل سرزمین، دریا و فضای هوایی آن می باشد. با وجود این ممکن است بعضی از قسمت ها قلمرو سیاسی جزو قلمرو گمرکی نباشد. برای مثال بنادر آزاد و آب های بین خط ساحلی و مرز قلمرو یک کشور در دیا.

قسمت هایی از قلمرو سیاسی یک کشور را بدین ترتیب جزو قلمرو گمرکی آن نیست، قسمت خارج از قلمرو گمرکی می گویند. طبق قرارداد بین المللی قلمرو گمرکی یک کشور ممکن است شامل قسمت خارج از قلمرو گمرکی کشور دیگر بشود، حوزه ای که بدین ترتیب جزو قلمرو گمرکی کشور بشود، قسمت داخل در قلمرو گمرکی می نامند.

جریانات سیاسی بین کشورها یا در سطح بین المللی به طور مستقیم یا غیر مستقیم در روابط بازرگانی (گمرک) و سایر امور بین کشورها تأثیر مثبت یا منفی خواهد گذاشت. حسن روابط بین دو کشور وجود عقاید مشترک ایدئولوژی و مناسیات سیاسی خاص بین کشورها، به طور قطع زمینه ای مساعد جهت توسعه مبادله و اختصاص حجم بیشتری از سفارشات و خرید های خارجی بین آن ها را فراهم و موجب می گردد (یکی از هدف اصلی و مهم گمرک). وجود رشته های وابستگی و نفوذ قدرتهای بزرگ در اداره یک کشور نیز در پاره ای موارد موجب خواهد شد که تلزماً امر مبادله با کشور یا کشورهای دیگر یا کشورهای خاصی حتی در بعضی موارد با تعیین نوع کالاهای مورد مبادله توسعه و یا برعکس محدود و با کاملاً قطع گردد.

تعیین حقوق گمرکی به مأخذ غیر از مأخذ معمول در جدول ضمیمه مقررات عمومی صادارت و واردات هر دوره عملکرد، برای کالاهای معینی از کشور خاص و براساس موافقت نامه های بازرگانی که یک کشور با کشور دیگر دارد، از جمله تسهیلاتی است که باز هم بنا به مقتضیات سیاسی و یا مراتبی که انعقاد موافقت نامه را ایجاب نموده، برای بخشی از واردات ایران از آن کشور یا کشورهای خاص قائل شده و یا می شوند.

بدیهی است در مورد اخیر برقراری تسهیلات محدود به مدت دوام موافقت نامه که بستگی به ادامه مناسبات سیاسی بین طرفبن متعاهدین دارد می باشد.

وجود فرهنگ و مناسبات قومی و نظام حاکم بر روابط اجتماعی و یا اعتقادات مذهبی در یک کشور نیز عامل مؤثری در به وجود آوردن یک جنبه دیگر گمرک از این جهات می باشد که عملاً در وضع مقررات ناظر بر واردات و یا صدارات اثر مستقیم می گذارد.