مفهوم کلمه گمرک

گمرک 

گمرک اصطلاحی است که به عنوان یک صفت در مورد مامورین گمرک، حقوق و عوارض ورودی و صدوری و کنترل واردات و صادارت یا هر امر دیگری که در حدود عملیات گمرکی باشد، به کار می رود؛ مانند گمرک، حقوق گمرکی، اداره گمرک، اظهارنامه گمرکی.

سازمان گمرک معمولا در تمام کشورها دارای ترکیب سازمانی مشابه است. تشکیلات گمرک، معمولاً در تمام کشورها دارای یک اداره مرکزی است. اداره مرکزی گمرک در ایران به گمرک ایران مرسوم است و تحت نظر یک رئیس کل اداره می شود. گمرکخانه اجرائی در مزرهای آبی و خاکی و هوائی، دفاتر و پست های گمرکی تحت نظر اداره مرکزی در نقاط مختلف کشور مستقر می باشد. در اکثر کشورها به لحاظ ماهیت این سازمان که به وصول عواید دولت اشتغال دارد، با وزارت دارائی رابطه نزدیکی دارد. بدیهی است مقررات داخلی گمرک در خصوص اجرای وظایف و مسئولیت ها و اختیارات و تعهدات این سازمان، متفاوت از وزارتخانه یاد شده می باشد. در ایران نیز گمرک طی سالیان قبل به صورت مستقل، گاه در قالب وزرات اقتصاد و بازرگانی قرار داشته و در حال حاضر جزئی و یا شاخه ای از وزارت امور اقتصادی و دارائی کشور محسوب و رئیس کل گمرک، معاون وزارتخانه مذکور می باشد.

سازمان گمرک ایران متشکل از یک اداره مرکزی مستقر در مرکز استان تهران که در رأس آن معاون وزیر امور اقتصادی و دارائی به عنوان رئیس کل گمرک ایران قرار دارد و تعداد 129 گمرکخانه بزرگ و کوچک در تهران و شهرستان ها و مرزها و بعضی جزایر خلیج فارس. در اداره مرکزی، واحدهای مستقل که نقش هماهنگ کننده با ادارات و گمرخانه های اجرائی محل ورود و صدور کالا در تهران و شهرستان ها و مرزها دارند، متناسب با نوع عملیات گمرکی وجود دارد.