صادرات و گمرک

گمرک

صادرات به معنی جا به جایی کالا از جائی به جای دیگر است . این تعریف شامل هرگونه حابجائی از شهری به شهر دریگر در کشور یا ارسال کالا کشورهای دیگر است . به عنوان یک اصطلاح گمرکی در گمرک، صادرات عبارت است از خروج کالا از قلمرو گمرکی و طبق تعریف قانون گمرک، صادرات قطعی کالائی است که به منظور فروش یا مصرف در کشورهای خارج به خارج فرستاده می شود و هرگاه برای فروش با مصرف نباشد، صادرات موقت Temporary Exportation نامیده می شود، که به ترتیب به شرح جزئیات و تشریفات هر یک از این اصطلاحات خواهیم پرداخت.

اولین نکته مربوط به صادرات قطعی و دومین مورد مربوط به صادرات موقت است.

صادارت قطعی:

صادرات قطعی کشور عبارت است از کالائی که به منظور فروش یا مصرف در کشورهای خارج از ایران به نقاط مختلف جهان ارسال می شود .در اینجا خارج از ایران شامل تمامی نقاط کشور که خارج از قلمرو سیاسی ایران کع شامل قلمرو گمرکی و غیر گمرکی است ، بنابراین فرق نمی کند که بگوئیم: صادرات یعنی خروج کالا از قلمرو گمرکی یا ارسال کالا به خارج از ایران. ولی بهتر است همان خروج کالا از قلمرو گمرکی استعمال شود. لازم به یادآوری است که ورود و خروج کالا ممکن است در نقاطی از قلمرو سیاسی ایران اتفاق بیافتد که اصطلاحاً آن نقاط را خارج از قلمرو گمرکی یا مناطق آزاد، بنادر آزاد، مناطق حراست شده گمرکی می نامند، که در این صورت ورود آن به این نقاط یا صدور از آنها نه واردات به کشور (یا قلمرو گمرکی) نامیده می شود، نه صادات از کشور (از قلمرو گمرکی).

صادارت کشور به طور کلی از حقوق گمرک، سود بازرگانی و عوارض بخشوده می باشد. همچنین از پرداخت هرگونه عوارض داخلی معاف است و هیچ مرجعی حق ندارد به هیچ عنوان عوارضی به کالاهای صدوری کشور وضع یا از کالاهائی که به ترتیب ترانزیت به خارج از شهر یا نقاطی می نماید، عوارضی وصول نمایند. به منظور تشویق صادرات متمهیداتی به موجب قانون یا مصوبات متکی به قانون به عمل آمده است. از این قبیل تخفیف در هزینه های گرمکی کالای صادراتی، نظیر انبارداری، ترابری و هزینه های بندری و حتی مهر سربی وغیره.

به منظور حمایت از صادارت و تشویق صادرکنندگان، ممکن است تسهیلاتی نظیر آن چه ذیلاً متذکر می شود، قائل شد:

  1. قیمت گذاری کالای صادارتی.
  2. اعطاء جوائز صادراتی یا سوبسید صادارتی.
  3. واردات در مقابل صادرات.
  4. روش بازپرداخت گمرک.
  5. استرداد حق ثبت سفارش.
  6. معافیت گمرکی لوازم بسته بندی کالای صادراتی.
  7. معافیت گمرکی ماشین آلات و دستگاه ها.

صادرات موقت:

همانگونه که از عنوان این رویه گمرکی استنباط می شود، مراد، صدور کالا به خارج از کشور است که برای انجام منظوری موقتی انجام می گیرد و جزو اقلام صادرات قطعی کشور محسوب نمی شود. منظورهای موقتی مذکور به ترتیب به شرح زیر می باشد:

  1. صادرات موقت کالای ایرانی که به منظور تعمیر یا تکمیل یا برای شرکت در نمایشگاه ها به خارج از کشور ارسال و پس از انجام منظور اعاده می شود.
  2. صادرات وسائط نقلیه.
  3. صادرات موقت دام هائی که برای تعلیف موقتاً از گمرک به مرزهای بیرونی، خارج می شود.