روش بازپرداخت های گمرکی:

گمرک

تحت این روش گمرک، صادرکنندگان مجاز خواهند شد بعد از صدور کالا از کشور، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوراضی را که برای ورود ان قسمت از مواد یا لوازم و قطعات کالای صادره قبلاً به هنگام ورود پرداخت نموده اند، مسترد نمایند.

طبق ضوابط قانونی که در این خصوص وضع شده، صادر کننده باید اسناد مورد نیاز که مؤید مصرف مواد و قطعاتی که قبلاً از خارج وارد نموده و در ساخت کالای موضوع صادرات به کار رفته، همچنین لوازم بسته بندی یا مواد اولیه برای ساخت لوازم بسته بندی را که آن هم قبلاً از خارج وارد شده، نظیر پروانه های گمرکی ورودی (جواز سبز) را به انضمام پروانه خروجی کالای صادراتی، نسخه (قرمز) که مهر و امضاء گمرک خانه خروجی کشور دلالت بر صدور قطعی کالا از کشور دارد را، ارائه نماید.

بدیهی است، قبل از انجام امور، متقاضی باید به قسمت صنایع وزارتخانه صنعتی ذیربط مراجعه و با تنظیم فرم های چاپی مخصوص، امکان بررسی و تعیین مقدار مواد مصرفی لوازم بسته بندی در واحد محصول صادراتی را به آن وزارتخانه برای تعیین ضریب باز پرداخت گمرکی بدهد. ضرایب باز پرداخت بعد از حصول گزارش واحد صنعتی مذکور، با عنایت به نرخ حقوق گمرک و سود بازرگانی طبق مقررات صادرات و متشکل از نمایندگان وزارتخانه صنعتی ذیربط، وزارت بازرگانی، مرکز توسعه صادرات و گمرک ایران به عمل خواهد آمد و متعاقباً از طرف مرکز توسعه صادرات دستور بازپرداخت به گمرک ایران صادر و اعلام می شود.

ورود مجدد کالایی که با سهولت این بند از کشور خارج ردیده، منوط به استرداد حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض آن قسمت از مواد  یا لوازم و قطعاتی است که قبلاً توسط گمرک به تولید کننده، باز پرداخت شده است. در این صورت این قبیل کالاها از پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض ورود نیز معاف خواهند بود نکته قابل ذکر اینکه، این قانون و تسهیلات مربوط به آن منحصر خواهد بود به مصنوعات ماشینی کارخانجات داخلی و لاغیر. بنابراین، صنایع دستی، مصنوعات ماشینی کارخانجات خارجی که قبلاً وارد کشور شده و حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض نیز پرداخت نموده اند از مشمول این قاعده مستثنی می باشند.

استرداد حق ثبت سفارش:

چنان چه مواد و قطعات ساخت، یا مواد و لوازم بسته بندی کالای صادراتی قبلاً موضوع واردات قطعی به کشور بوده و در نتیجه وجوهی بابت حق ثبت سفارش پرداخت شده است، به هنگام صدور طبق همان تشریفات که برای استرداد حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض مقرر گردیده، با ارئه جواز خروجی، جواز ورودی و مدارک مؤید پرداخت حق ثبت سفارش به حساب بانک مرکزی، قابل استرداد به نفع صادر کننده یا تولید کننده خواهد بود.