درباره ما

این دفتر درابتدا به نام شرکت مسیرسبزترخیص فعالیت خودرا پس از قبولی درآزمون ورودی حق العملکاری گمرکی ازدفتر آموزش وتحقیقات ودفترواردات ومناطق ویژه اقتصادی گمرک ایران از۱۳۸۳ آغازنمود وبنا برسیاست ها وموقعیت های اداری وتجاری بعنوان شخصیت حقیقی وبعنوان کارگزاررسمی گمرک ایران ازسال ۱۳۹۲ تحت عنوان دفتربازرگانی وخدمات گمرکی وترخیص کالای بهروزمهدیزاده هنجنی تغییرماهیت داده و درابتدای شروع دهه دوم فعالیت خود افتخاردارد که میتواند به عنوان امین ومشاوردرانجام امورگمرکی –ثبت سفارش – اخذ مجوزهای قانونی ورود – اخذ استاندارد- حمل ونقل –تزانزیت و ترخیص کالاهای وارداتی وصادراتی درخدمت تمام واردکنندگان وصادرکنندگان اعم ازاشخاص حقیقی وشرکت های بازرگانی وکارخانجات تولیدی ومراکزتحقیقاتی ودانشگاهی کشورباشد.

این دفتربا اتکا به خداوند متعال وکارکنان جوان وصدیق وباتجربه خود تشریفات گمرکی را درگمرکات هوائی – زمینی ودریائی ومناطق ویژه اقتصادی کشوررا انجام می دهد.

حفظ اسرارتجاری شما ، سلامت دراسناد مثبته ،پاسخگوئی وگزارش لحظه به لحظه مراحل گمرکی اسناد درحال ترخیص ، مشاوره های قبل ازورود واستفاده ازبخشنامه ها ومعافیت های احتمالی ازخصوصیات ما می باشد.

امیدوارم این دفتربتواند قسمتی ازدغدغه های فکری شما درخصوص امورگمرکی وترخیص را ازمیان بردارد تا شما بتوانید فکروخلاقیت ووقت خودرا بیشتربه امرتولید بیشتر وبازاریابی ومشتری مداری قراردهید.

درخاتمه از تمام واردکنندگان وصادرکنندگان وشرکت های بازرگانی وتولیدی که همواره ودراین چندسال بنده را بعنوان نماینده خود درگمرکات معرفی نموده وحمایت کننده بنده بوده اند تقدیروتشکرمی نمایم .

بهروزمهدیزاده هنجنی

 

ترخیص کالا بهروزمهدیزاده هنجنی