تشکیلات اداره مرکزی گمرک ایران

گمرک ایران

اداره مرکزی متشکل از یک رئیس کل، معاونگمرک ایران، معاون اداری و مالی، کمیسیون دسیدگی گمرکی، دفاتر امور صادارت و واردات، دفتر تعیین ارزش و تعرفه، دفتر امار و امور بین الملل، دفتر حقوق و قضائی، اداره کل نظارت و چند واحد دیگر، می باشد.گمرک جمهوري اسـلامي ايران شامل ستاد مركزي گمرک ايران و گمرک هاي اجرائي است.

وظایف هر یک از واحدهای مستقل مرکزی که مجموعاً زیر نظر معاون فنی و رئیس کل گمرک ایران عمل می کنند، با عنوان هر یک از آن ها در امر انطباق مراتب ترخیص کالا با مقررات عمومی صادرات و واردات، ابلاغ و کنترل احکام معافیت، مجوزها، بررسی و تحقیق پیرامون قیمت کالای ورودی یا صدوری در هر مورد، کنترل ارزش کالا به منظور اطمینان از عدم خروج ارز، تعیین کالاهای ورودی و رسیدگی اختلافات در امر طبقه بندی بین صاحبان کالا و گمرکات اجرائی، ایجاد هماهنگی و یکنواختی در تعرفه کالاها و ابلاغ مراتب به گمرکات سراسر کشور، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص تخلفات، قاچاق گمرکی و چگونگی تعقیب و وصل جزای نقدی مرتکبین قاچاق گمرکی و بالاخره نظارت بر امر اجرای کلیه مقررات و تشریفات گمرکی، بازرسی و بازبینی انجام شده مربوط به اظهارنامه های سراسر گمرکات اجرائی کشور، متناسب است.تشكيلات گمرک و واحدهاي اجرائي متـناسب با وظايف و مأموريتهاي محوله توسط گمرک جـمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شـود و پس از تأييد وزير اموراقتصادي و دارايي به تصـويب هيأت وزيران مي‌رسد.